• banner1-1
  • banner3-3
  • banner2-2

ବ Feat ଶିଷ୍ଟ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

2007 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ମନ୍ଫ୍ରେ କର୍ପୋରେସନ୍ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଉତ୍ପାଦର ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ତଥା ବହୁଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ନିୟୋଜିତ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ | 2012 ରେ ମନ୍ଫ୍ରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ବ tech ଷୟିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ଏବଂ ISO9001 ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରଣାଳୀ, ISO14000 ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା, OHSAS18000 ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ GB / T29490 2013 ବ intellectual ଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାସ କରିଛି | ଆମେ ଉନ୍ନତ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ..

ନୂତନ ଆଗମନ